Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 75 of /var/www/html/proba/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

A sztereofotogrammetriai kiértékelés eszközei


A merőképpárok feldolgozását a Földmérési és Távérzékelési Intézet számítógéppel támogatott fotogrammetriai interaktív grafikus térképszerkesztő rendszerével végeztük. A rendszer fotogrammetriai kiértékelő műszerból, számítógépből, a kettő kapcsolatát biztosító illesztőből, valamint a számítógép perifériáiból és programrendszerból áll.

Fotogrammetriai kiértékelő műszerként a jénai Zeiss-gyár műszereit használtuk. A munka megkezdésekor a sztereometrográfon dolgoztunk majd ennek más irányú lefoglaltsága miatt a munka nagyobbik részét stecométer C-vel végeztük el. A továbbiakban e két műszert mutatjuk be.

A számitógéppel támogatott interaktiv fotogrammetriai rendszer

A számitógéppel támogatott interaktiv fotogrammetriai rendszer

A sztereometrográf mechanikus vetítésű műszer. A szabatos nagyméretarányú térképezésre és koordináta-mérésre készült. A kiértékelhető felvételek maximális mérete 23x23 cm. A beállítható kamaraállandó 87mm és 215mm között változik. A szemlélő rendszer nagyítása 8-szoros, a mérőjel O.04mm átmérőjű. A műszerhez koordinatográf és koordinátaregisztráló berendezés is kapcsolható. A metrográt az adott munka során nem ezekhez csatlakozik elektromos úton hanem illesztő közbeiktatásával a számítógéphez. Sajátossága a műszernek, hogy a mozgató gombok, tárcsák és a mozgatandó szerkezeti elemek (képtartók, bázisösszetevők, mérőjelek) közötti kapcsolatot nem mechanikai, hanem elektromos áttétel valósítja meg. Ez lehetővé tette a metrográf zárt burkolását és a kezelőszervek kedvező elhelyezését. A bázistesten a bázisösszetevők egyoldalúan állíthatók be. Mindkét kamara dönthető és a kép a képtartóban forgatható, de a két kamara együttes döntésére nincs mód. [Homoródi 77 187-188]

A sztereometrográf szerkezetének sematikus rajza
A sztereometrográf szerkezetének sematikus rajza

A stecometer a Pulfrick által konstruált komparátor felépítéséhez hasonló szerkezetű műszer. Vízszintes kép- tartóiba 23x23 cm maximális méretű felvételek helyezhetők, amelyek alkalmassá teszi légi felvételek kiértékelésére is. A képet a kocsikhoz kapcsolt kondenzor lencséken keresztül világítja meg. A szemlélőberendezés 6; 12; 18-szoros nagyítású, és látómezejébe tetszés szerint hatféle mérőjel vetíthető be, amelyek fényereje és színe változtatható. A mérőjel térbeli beállítása a kiválasztott objektumpontra négy kézi tárcsa segítségével végezhető. Az x és y meghajtás motorikus vagy kézi; a p , ill. p irányú mozgatást kívánság x y szerint vagy kézikerékkel vagy lábtárcsával végezhetjük el. A mérőjelnek a műszeren beállított értéke elektronikusan illeszt ő segítségével közvetlenül a számítógépbe jut. [Kis Papp 8i 87-89]

 A stecometer szerkezetének sematikus rajza
A stecometer szerkezetének sematikus rajza

A fotogrammetriai műszer és a számítógép közötti közvetlen kapcsolat biztosítása és így az on-line üzemmódú fotogrammetriai adatnyerés, a FÖMI-nél kifejlesztett RDI-4 intelligens fotogrammetriai illesztő segítségével történik. Az RDI-4 fotogrammetriai illesztő.Ez egy mikroprocesszoros,programozható berendezés, ami csatlakoztatható bármilyen, forgó, vagy lineáris inkrementális impulzusadókkal felszerelt fotogrammetriai műszerhez. Esetünkben a sztereometrográfhoz, melynek forgó impulzusadói 1000 jel/fordulatra vannak beállítva. Ez a képsíkon egy mikron felbontóképességet biztosít. Az illesztő különböző üzemmódokban használható, (pl. automatikus Út- idő és görbület szerinti regisztrálás) miközben az üzemmódnak megfelelően végrehajtja az eredmények előzetes feldolgozását, tehermentesítve ezzel a számítógépet. Az RDI-4 és a számítógép közötti kétirányú kapcsolat szabvány, RS-232 csatornán keresztül valósul meg. Az egyes üzemmódok kiválasztása és a paraméterek beállítása a számítógép felől történik. [Gross 88]

A kialakított hardver konfiguráció központi egysége egy IBM-AT számitógép. A számítógép 1 Mbyte központi tárral, 40 Mbyte winchesterrel> 1.2 Mbyte floppy egységgel rendelkezik. A rendszer két monitoros> az egyik monitor a szöveges, a másik a grafikus adatok megjelenítéséré szolgál. A szöveges monitor lehet monochrom, vagy CGA típusú. A grafikus display 800x600 raszterpont felbontású, amelyet a számítógépbe beépített 1024x1024 felbontású XHR típusú grafikus kártya vezérel. A rendszert grafikus nyomtató, digitalizáló és plotter egészíti ki.

A programrendszer eredetileg az egységes digitális földmérési alaptérkép kialakítása céljából készült de rendkívül rugalmasra sikerült kialakítani, ezért amint azt a későbbiekben látni fogjuk alkalmasnak bizonyult arra, hogy a sír digitális építészeti-archeológiai dokumentációját elkészítsük vele.

A rendszer alkalmas teljes tartalmú digitális térképek, illetve információs rendszerek tetszőleges tematika szerinti - geometriai alapjainak interaktív létrehozására, kezelésére, változásvezetésére és az ezek alapján történő grafikus és/vagy alfanumerikus adatszolgáltatásra.

Az adat előállító programok segítségével a digitális térkép, a rendszerhez on-line üzemmódban kapcsolt digitalizálóval vagy a mint jelen esetben sztereofotogrammetriai kiértékelő berendezéssel közvetlenül előállítható. a beépített geodéziai programok lehetővé teszik a terepi felmérések adatrögzítőn tárolt vagy hagyományos bizonylatok formájában rögzített eredményeinek feldolgozását is.

A térképszerkesztést támogató programok biztosítják a térkép grafikus, szöveges és jelkulcsi tartalmának interaktív szerkesztését és változásvezetését. Ezek a funkciók az online üzemmódú (fotogrammetria és digitalizálás) adatnyerés közben is használhatók.

A rendszer a digitális térkép adatait maximum 18 rétegben ábrázolhat ja. Az egyes rétegek tartaimát és a rétegek megjelenítésének módját (szín és vonaltípus) a felhasználó szabadon választhatja meg. Lehetőség van rétegek közötti komplex műveletek végrehajtására is.

A vonaltípusokat, karakterkészleteket és a jelkulcsi elemeket a felhasználó egy interaktív grafikus szerkesztő segítségével saját igényei szerint tervezheti meg. Egyidejűleg maximum 1024 karakter és jelkulcsi elem használatára van lehetőség.

A digitális térkép elemei:

- pont; maximum 16000 pont kezelhető egyidejüleg, egy ponthoz a pont száma, X,Y koordinátái és a magassága tartozik. új pont bevihető a számítógép billentyűzetén keresztül, koordináta file beolvasásával, digitalizálással és az on-line üzemmódú fotogrammetriai kiértékeléssel. A pontok számozása történhet folyamatosan automatikusan, vagy manuális pontszámozással. Minden új pont bevitelekor a rendszer automatikusan ellenőrzi a koordinátákat. A koordináta azonosság vizsgálata egy tetszőlegesen megadott hibahatár szerint történik, amin belüli egyezőség esetén a koordinátákat a rendszer közepeli, így koordináta azonosság nem fordulhat elő.

- vonal; a pontokat egyenes szakaszokkal lehet összekötni. Egy rétegen belül két pont között csak egy összekötés lehet ugyanakkor a két pont között minden rétegben lehet összekötés és ezek között a rétegeknek megfelelő prioritás működik.

- réteg; maximum 18 réteg definiálható tetszőlegesen. Minden réteghez hozzárendelhető a megjelenítés színe és vonaltípusa (16 színből és 128 vonaltípusból választható ki). A rétegek megjelenítése tiltható, így rétegek tetszőleges kombinációja állítható elő. Az egyes rétegek titkosíthatók. A titkosított réteg megjeleníthető de nem módosítható. Az egyes rétegek között műveletek hajthatók végre (törlés, összevonás).

- térképszegmens; a digitális térkép egy lehatárolt teljes tartalmú része. Egy szegmens max. 16000 pontot tartalmazhat> a teljes szegmens és annak minden rétege aktívan kezelhető. a szegmensek összekapcsolhatók> illetve ablakolással új szegmensek hozhatók létre.

- feliratok; a digitális térképen tetszőleges helyen és méretben helyezhetők el feliratok. A szöveg elhelyezése interaktív módon történik a kezdőpont, a karakterméret és az irány megadásával. A megírások is több rétegbe helyezhetők el, megjelenítésük tiltható és engedélyezhető. A szövegek azonosítása rámutatással történik, és tetszőlegesen eltolhatók, forgathatók, méretük és tartalmuk változtatható.

- jelkulcsi jelek; a jelkulcsi elemeket a relhasználó egy speciális interaktív szerkesztőprogram segitségével szerkeszti meg (maximum 1024-et). A jelkulcsi jelek a megírásokhoz hasonló módon helyezhetők el és manipulálhatók.

A rendszer fontosabb szerkesztő funkciói:

- ablakolás; az ablak méretének, helyének, méretarányána megadásával

- rétegműveletek; a teljes réteg törlése, átdefiniálása, átmásolása más rétegbe, adott réteg további particionálása. A digitális térkép egyes elemeinek áthelyezése más rétegbe (rétegekbe).

- összekötés; létesítése pontok között meghatározott rétegben (rétegekben).

- törlés; pontok között meglévő összekötések törlése adott rétegből (rétegekből).

- grafikus pont; uj pont létesítése a kurzor aktuális helyzetének megfelelő pontban.

- pontszám csere; adaott pont pontszámának megváltoztatása.

- pont törlése; az adott pont és a hozzá tartozó összekötések törlése az összes rétegből.

- távolság és területszámítás; párhuzamosok szerkesztése; új pont beszerkesztése ívmetszéssel;

- új pontok beszerkestése ortogonális részletmérési eredmények alapján;

- talppont keresése és kitűzési méretek szolgáltatása;

- metszéspont koordinátáinak meghatározása és új pont létesítése.

A szerkesztő funkciók mindig a kijelölt aktuális rétegben hajthatók végre. Az összes szerkesztő funkció használható a digitális térkép fotogrammetriai, vagy digitalizálás útján történő előállítása közben is.

 Adatállományok kezelése:

- meghatározott szegmens beolvasása;

- adott szegmens vagy annak kiablakolt részének mentése;

- koordinátajegyzék <ponthalmaz) beolvasása;

- hardcopy, plotterrajz és koordinátajegyzék; készít ése a teljes szegmensről, vagy annak kiablakolt részéről illetve meghatározott rétegekről.

 Tájékozások:

- a digitalizáló berendezés tájékozása ismert koordinát áju részletpontokra, vagy őrkeresztekre végezhető el hasonlósági vagy affin transztormációval, kiegyenlít éssel;

- az on-line üzemmódú totogrammetriai kiértékeléshez a modell relatív és abszolút tájékozási elemeit kiegyenlít éssel határozza meg a számítógép. A tájékozási elemek számításához szükséges méréseket, vagy ismételt méréseket a képernyőn folyamatos gratikus megjelenítés támogatja. [Gross-Veress 89 54-58]