A digitális víziközmű szakági térképi nyilvántartás változása- inak vezetése ErdaGIS rendszeren a Debreceni Vízmű Zrt.-nél

Részlet a:
DVRT "Szabályzat
a digitális víziközmű szakági térképi nyilvántartás változásainak vezetéséhez 2013"
c. dokumentumból.

A Közműnyilvántartási Csoport fő tevékenysége a Debreceni Vízmű Zártkörűen  Működő Részvénytársaság minőség és környezetirányítási rendszere eljárási kézikönyveiben (VEU-19) rögzített.

Feladata a cég vagyonkezelésében lévő, illetve a szolgáltatási tevékenységében résztvevő létesítmények térbeli és fontosabb műszaki adatainak a digitális szakági nyilvántartásban (térképi és adatbázis) történő rögzítése, az ezekben bekövetkezett változások átvezetése és ezekből az adatokból történő adatszolgáltatás.

Az egységes közműnyilvántartás hozzáférhető térképi és szöveges információt kell, hogy tartalmazzon:

·         a termelést-, és szolgáltatást irányítók,

·         a közműegyeztetést-, adatszolgáltatást végzők,

·         az ügyeleti szolgálatban dolgozók,

·         a tervtár részére.

A térképi nyilvántartás rendeltetése, hogy adatokat szolgáltasson:

·         az üzemeltetéshez, karbantartáshoz, hibahelyek felderítéséhez és elhárításához,

·         a műszaki fejlesztési feladatokhoz,

·         az anyagnyilvántartáshoz,

·         egyéb vezetői feladatok ellátásához,

·         a közműadatok igénylői (tervezők, beruházók, kivitelezők, lakosság) részére.

Feladat a szakági közműnyilvántartás változásainak bizonylatolt átvezetése az érintett egységek adatszolgáltatása alapján. Cél a kapott információk módszeres ellenőrzése, az érintett egységgel való (ivóvíz-, szennyvíz ágazat) egyeztetés, ill. a szükséges pontosító mérések elvégzése, a mérésről készült vázlat pontos adminisztrációja. (Dátum, visszakereshetőség)

A szakági térképi nyilvántartások változását eredményező események a következők:

·         Új közüzemű létesítmények nyilvántartásba vétele

·         Új bekötés készítése a vízellátó és a szennyvízelvezető hálózatra

·         Üzemelő rendszer nyomvonal módosítás nélküli változtatásai

·         Nyilvántartási hiba észlelése

·         A tervezett vezetékek nyomvonalának felvezetése

A változásvezetés bizonylatai a következők:

·         Adatkigyűjtés nyilvántartásba vételhez (B-104)

·         Átadási dokumentáció vizsgálata nyomtatvány (VEU-19 eljárási utasítás szerint)  (B-105)

·         Megvalósulási vázlat nyomtatvány új bekötővezetékek építéséről

·         skiccvázlat az érintett üzemelést, illetve szakfelügyeletet adó egységtől (gerinc illetve bekötővezeték felújításáról, megszűntetéséről, felhagyásáról, szerelvények változásáról, a hibaelhárítás során történő adatváltozásokról)

·         Adatlap digitális bemérések feldolgozásához (B-135)

·         Tervezett víziközmű felszerkesztése (B-136)

·         Adatlap változásvezetés nyilvántartásához (B-138)

·         Adatlap víz ideiglenes szüneteltetéséről (B-140)

·         Adatlap a víz adagolóberendezés beépítéséről (B-143)

·         Geodéziai bemérés

·         Mérési vázlat

Az EMÜ Projekt és kiterjedése

Az EMÜ (Egységes Műszaki Nyilvántartási Rendszer) Debrecen város Önkormányzatának és a Vagyonkezelő Zrt-nek, valamint tagvállalatainak biztosít térinformatikai alapokon működő egységes nyilvántartási rendszert.

A Debreceni Vízmű Zrt. szakági nyilvántartása szervesen illeszkedik az önkormányzat tervezett és részben már megvalósult az alábbi ábrán bemutatott rendszeréhez.

Az egyes közműszolgáltatók térképi alapját részben a földhivatali digitális alaptérkép (DAT), részben a Közmű alaptérkép (KAT, mely tartalmazza a város bel- és külterületét), és a Szabályozási terv (tartalmazza az ingatlanra vonatkozó helyben és országosan előírt információkat grafikus és alfanumerikus formában. Az adatbázis a DAT-ra és az országos építési és környezetvédelmi rendeletekre épül) adja.

 Az EMÜ Projekt kiterjedése

Forrás: Egységes Műszaki Nyilvántartási Projekt Követelmény specifikációja

A földmérési alaptérképi tartalmat érintő változások követése és tulajdoni lapok karbantartása a Földhivatal feladata. A közmű alaptérképek változásainak átvezetése az önkormányzatok feladata, városunkban ezt a tevékenységet megbízásos alapon a DV Info Kft. látja el. A változásvezetett KAT térképek átvételét a tagvállalatok kijelölt felhasználói számára az önkormányzat biztosítja.

A Debreceni Vízmű ZRT-nél használt digitális rajzi állományok illetve azok szerkesztése az alábbi felbontás szerint történik (adatgazda/szerkesztő):

 

DAT   

Földhivatal/Földhivatal

KAT, Szabályozási terv

Önkormányzat/Önkormányzat 

víz, vízelvezetés szakági projektek  

Vízmű/Vízmű:Közműnyilvántartás: DBV-    LIZANDER

szakági web felület

Vízmű/DV Info Kft.

 

ivóvíz, vízmű projekt

Vízmű/Vízmű: Közműnyilvántartás: EKM

vízelvezetés, vízmű projekt   

Vízmű/Vízmű:Közműnyilvántartás: DBV-KOZEGYEZTET

plot állományok generálása   

Vízmű/Vízmű:Közműnyilvántartás: EKM, KOZEGYEZTET

ERDA átnézetihez utca, utcanév

Vízmű/Vízmű: Közműnyilvántartás

digitális geo.bemérések átnézeti

Vízmű/Vízmű: Közműnyilvántartás

ISPA átnézeti

Vízmű/Vízmű: Közműnyilvántartás

 

Hozzászólások

Erda_admin képe

A DVRT  által készített "Szabályzat a digitális viziközmű szakági térképi nyilvántartás változásainak vezetéséhez 2013"  dokumentum példa- értékűen pontosan mutatja be a rendszer üzemszerü használatát. Talán nem neheztelnek meg érte az alkotók, ha az erre vonatkozó további részt egy ablakban kiteszem ide: