Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/var/www/html/proba/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 75 sor).

Az alkalmazott technológia pontossági vizsgálata


A pontossági vizsgálatot az I-es helyiség keleti falának kiértékelésén végeztük el. A továbbiakban először ennek a falnak az ábrázolásait és kiértékelését mutatjuk be. A párkány feletti rész két regiszterre osztható. Felül a halott térdelő helyzetben isteneknek adorál, alul Dzsehutimesz szembenéző ülő alakjait Hathor istennő ábrázolások veszik körül. A párkány alatti részen a halott imádkozik, előtte kossal díszített jelvény látható. A hieroglif szöveg az áldozati formulákat és az imát tartalmazza. Kétoldalt eredetileg egy-egy perszonifikált Dzsed oszlop, Ozirisz szimbóluma álIt, amelyek közül a jobb oldali teljesen elpusztult.

A bemutatott falat négy képpárból értékeltük ki a sztereometrográfon. A kiértékelést felülről lefelé és balról jobb felé haladva végeztük. A modelleket a már ismertetett módon kapcsoltUk egymáshoz.

A pontossági vizsgálathoz a geodéziai méréseket EtTA-4 tipusú 2"-es szögleolvasó képességű elektronikus tachiméterrel végeztük. Két műszerálláspontot tűztük ki úgy, hogy a rajtuk átmenő egyenes a fal síkjával párhuzamos legyen, attól kb. 2.20m távolságban.

A rajzon megjelölt pontokra vízszintes és magassági szögmérést végeztünk 1 távcsőállásban. A szögértékeket a műszer automatikusan javította a kollimáció és indexjavítás értékeivel, amelyeket az előírásszerűen meghatározott és eltárolt állandók alapján számított. A limbusz 0-a értékét úgy állítottuk be, hogy közvetlenül tájékozott irányértékeket lehessen regisztrálni. Ennek listája az alábbi:

Az álláspontoknak koordinátaértékeket vettünk fel, amelyekhez a relatív méreteket vízszintes értelemben acél mérőszalaggal, magassági lag szintezéssel határoztuk meg. A vízszintes koordinátákat előmetszéssel határoztuk meg, a magasságokat trigonometriai magasságként számítottuk. Ily módon az ismeretlen pontokra két magasságértéket kaptunk amelyek különbsége a meghatározás pontosságáról tájékoztat A koordinátaszámítás eredményeit a következő táblázatban foglaltuk össze:

Az l-es és 10-es számú pontot szemmel láthatóan durva hibája miatt kihagytuk a további számításokból.

A magassági meghatározás középhibája alapján arra lehet következtetni hogy a vizszintes is kb. ennyire jó.

A fotogrammetriai pontmeghatározás hibaforrásai esetünkre vonatkoztatva az alábbiak szerint. alakulnak.

A sugárnyaláb visszaállítását terhelő hibák:

- a negatív 1'el1'ektetési hibája,
- a negatív méretváltozása,
- a negatív centírozásának hibája,
- az objektív elrajzolása,
- a kamara belső adatainak hibája.

Ez utóbbi kettő valamint a képpár relatív helyzete hibátlannak tekinthető a kamara gyári adatai alapján.

Az abszolút tájékozásnál hibaként jelentkehet:

- a bázis és a kamaratengelyek vízszintestől való eltérése.

Ez a báziscsövön lévő szelencés-libella 1cgon-os érzékenységének megfele1ő nagyságú lehet.

A fotogrammetriai pontmeghatározás tényleges hibáját az alábbi affin transzformációval vizsgáltuk.

X = ao + a1x + a2y

Y = bo + b1x + b2y

 

 

A transzformáciás paraméterek:

a0 = -2466.52       b0 = -10283.54
a1 =  0.998239715   b1 = -0.000281397
a2 = -0.000939491   b2 =  1.001867224

A méretaránytényezők:

kx = √a12 + a22 = 0.998240157
ky = √b12 + b22 = 1.001867264

A fotogrammetriai x tengely eltérése a vizszintestől:

κ = arc tan (b1 / a1) × ρ = -58"

A fotogrammetriai pozitív koordinátatengelyek hajlásszöge:

α = -(arc tan (b2 / a2) × ρ + κ) = 90° 4' 11"

A vizsgálati eredményekből l megállapíthatók a következők:

- a méretaránytényezők a negatív méretváltozásáról és az x-tengely irányú centírozási hibáról tájékoztatnak,
- a x érték a báziscső libellája érzékenységének megfelelő érték,
- az a érték magas, ami elsősorban a viszonylag nagy filmfelfektetési- és belógási hiba következménye.
- a pontok maradékhibái a pontazonosítás, és a filmfelfektetési, és belógási hiba affin transzformációval nem javítható részéből tevődnek össze.

A pontossági vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a fotogrammetriai kiértékelés abszolút pontossága a várakozásnak megfelelő. Figyelembe véve, hogy a relatív pontosság ennél jobb érték, az alkalmazott technológia ebből a szempontból mindenképpen megfelel az elvárásoknak.